Women2Win Wales

women2win walesIn Wales we have two Parliaments to think about.  Both primary legislatures, both making decisions which directly affect everyone in Wales.  

We want to welcome Conservative women in Wales, from all backgrounds, to Women2WinWales.  

And we want you to help us bring new life and new experiences into the Conservative Party in Wales - Parliament, Senedd, Council, Police & Crime Commissioners and in public life.  

We need to reflect the diversity of the people we serve and to show why women representing us at all levels is good for the party and good for Wales.  So we welcome men and women who will support us in this.

In 2020, we had our first ever Welsh Conservative women elected to the UK Parliament -  but still only 21% of our MPs from Wales.  We have three Members of the Senedd – just 27% in a parliament which has had virtually equal representation throughout its history.  And just 28% of our councillors are women.

Our new MPs will attest that Women2 Win Wales can help you change that. Through training and mentoring, networking and much-needed moral support you can be the difference between a Wales wrapped in a threadbare Labour comfort blanket and a Wales clothed in prosperity, fairness and confidence.

****
Yng Nghymru, mae gennym ddwy Senedd i feddwl amdanynt.  Dwy ddeddfwrfa sylfaenol, sy'n gwneud penderfyniadau sy'n effeithio'n uniongyrchol ar bawb yng Nghymru.

 
Hoffem groesawu menywod Ceidwadol yng Nghymru, o bob cefndir, i Menywod I Ennill Cymru.

Ac hoffem chi ein helpu ni i ddod ag egni a phrofiadau newydd i'r Blaid Geidwadol yng Nghymru – San Steffan, y Senedd, Cynghorau, Comisiynwyr Heddlu a bywyd cyhoeddus.  

Mae angen i ni adlewyrchu amrywiaeth y bobl rydym yn eu gwasanaethu – ac i ddangos pam mae menywod, sy'n ein cynrychioli ar bob lefel, yn beth da i'r blaid ac yn dda i Gymru.  Felly, rydym yn croesawu menywod a dynion sy’n cefnogi’r nod hwn.

Yn 2019, etholwyd ein menywod Ceidwadol cyntaf erioed yng Nghymru i Senedd y DU-ond dim ond 21% o'n haelodau Seneddol o Gymru.  Mae gennym dri MSes (Aelodau o'r Senedd) – dim ond 27% mewn Senedd sydd wedi cael cynrychiolaeth gyfartal bron drwy gydol ei hanes.  A dim ond 28% o'n cynghorwyr sy'n fenywod.

Bydd ein ASau newydd yn tystio y gall Menywod I Ennill eich helpu i newid hynny. Trwy hyfforddiant a mentora, rhwydweithio a chefnogaeth foesol sydd ei angen yn fawr, gallwch fod y wahaniaeth rhwng Cymru wedi'i lapio mewn blanced gyfforddus Llafur a Cymru sy’n gwisgo ffyniant, tegwch a hyder.